Privacy en cookiebeleid


Versie 20 september 2022


Over ons privacybeleid

Huizenoppassite.nl geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor het uitvoeren en verbeteren van onze dienstverlening. We gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website Huizenoppassite.nl en de daarop ontsloten dienstverlening. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 28/05/2018. Met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen via info@huizenoppassite.nl


Over de gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.


Websitesoftware

Onze website is volledig in eigen beheer ontwikkeld. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden derhalve niet met een derde website-software partij gedeeld. 


Webhosting

Wij nemen serverhosting- en e-maildiensten af van TransIp. TransIp verwerkt geen persoonsgegevens namens Huizenoppassite.nl. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten, bijvoorbeeld het IP adres van uw verbinding. Dit zijn geen persoonsgegevens. TransIp heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw metagegevens te voorkomen. TransIp is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.


E-mail en mailinglijsten

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van TransIp. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. TransIp heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.


Payment processors

Voor het afhandelen van betalingen door gebruikers van de huizenoppassite.nl maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.


Doel van de gegevensverwerking


Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met het gebruikersdoel van de website: het mogelijk maken dat oppassers en oppaszoekers een goede match vinden. Wij gebruiken uw gegevens niet voor marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek - op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. 

Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of wettelijke verplichting.


Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Bijvoorbeeld bij het ondersteunen bij gebruikersproblemen of het beveiliging van uw account bij herhaalde inlogpogingen.
Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) worden zo kort mogelijk bewaard.


Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Huizenoppassite.nl op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.


Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u klant van ons bent. Dit betekent dat wij uw gegevens bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wilt maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. 

Beveiligingsmaatregelen


Beveiliging

Bij Huizenoppasssite.nl nemen we de beveiliging van uw persoonlijke gegevens serieus. We hebben de volgende beveiligingsmaatregelen getroffen. 

De verbinding tussen uw browser en onze website is beveiligd met een SSL certificaat en versleuteld met TLS.

Wachtwoorden worden met een industriestandaard encryptietechniek versleuteld en worden nergens als platte tekst opgeslagen. U kunt daarom uw wachtwoord niet opvragen, maar wel opnieuw instellen. 

Apparatuur waarop uw persoonlijke gegevens opgeslagen worden zoals laptops en computers zijn beveiligd met full-disk encryptie.


Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

 

Aanpassen of uitschrijven email-alerts

Onderaan iedere email-alert, waarin kennis wordt gegeven van de nieuwe oppasadressen of oppassers op huizenoppassite.nl, vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden van de email-alerts.

 

Aanpassen/uitschrijven lidmaatschapsgegevens

U kunt uw gegevens aanpassen of uit onze bestanden verwijderen via https://huizenoppassite.nl/gebruiker/account. U kunt hier tevens uw account opheffen, waarbij wij al uw persoonlijke gegevens binnen één uur zullen verwijderen. Houd er rekening mee dat externe partijen zoals Google, publieke website-pagina’s kunnen cachen waardoor uw profiel nog enige tijd via internet beschikbaar kan zijn.

 

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen via info@huizenoppassite.nl. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. 


Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen via info@huizenoppassite.nl. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.


Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking via info@huizenoppassite.nl. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.


Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking via info@huizenoppassite.nl. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.


Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Huizenoppassite.nl. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op via info@huizenoppassite.nl


Cookies

Via onze website worden cookies geplaatst om uw voorkeuren en bijvoorbeeld het inloggen mogelijk te maken. We verzamelen anonieme statistieken over het gebruik van de website. Deze informatie verzamelen we op onze eigen servers en wordt niet gedeeld met derden.Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u altijd de meest recente versie.


Contactgegevens

Huizenoppassite.nl

Roseboomlaan 68

6717 ZB Ede

Nederland

E info@huizenoppassite.nl